Prawa i obowiązki maturzystów. Organizacja egzaminu maturalnego w LO nr X w maju 2024r

Na pisemny egzamin maturalny zdający przychodzi do szkoły co najmniej 30 min przed godziną rozpoczęcia podaną w harmonogramie, przynosząc ze sobą: długopis piszący na czarno, dowód osobisty i maksymalnie 1 litrową butelką wody oraz inne dozwolone materiały i przybory wymienione w Komunikacie dyrektora CKE .

Na ustny egzamin maturalny zdający przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 30 min przed planowaną godziną ale musi być co najmniej 15 min wcześniej niż zaplanowana godzina rozpoczęcia egzaminu. Harmonogram egzaminu jest udostępniony na terenie szkoły i może on ulec zmianie po klasyfikacji końcowej, proszę sprawdzić 26 kwietnia 2024r.

Informujemy, że spośród przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać, w zależności od formuły 2023 czy 2015 oraz rodzaju egzaminu zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE, szkoła zapewnia tylko karty wybranych wzorów oraz dla formuły 2015 słowniki. Pozostałe pomoce i przybory w tym linijkę i kalkulator prosty lub naukowy – w zależności od formuły i rodzaju egzaminu- zdający jest zobowiązany przynieść własny. Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających. Szczegółowe informacje w Komunikacie dyrektora CKE dotyczącym materiałów i przyborów pomocniczych

Poniżej znajdziesz aktualne i istotne informacje dotyczące egzaminu maturalnego – koniecznie zapoznaj się z nimi przed przystąpieniem do egzamin

  1. Prawa i obowiązki maturzysty oraz zasady organizacji matury w X LO we Wrocławiu   przeczytaj obowiązkowo
  2. Zdający, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mógł zgłosić się na egzamin w wyznaczonym terminie może ubiegać się o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym. W takim przypadku w dniu egzaminu na który zdający się nie zgłosił zdający lub jego rodzic składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu, uzasadniony i udokumentowany wniosek -załącznik nr 6 – o możliwość przystąpienia do terminu dodatkowego. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w prezentacji, o której mowa w pkt.1
  3. W zakładce dla ucznia- matura znajdziesz jeszcze więcej informacji na temat egzaminu maturalnego