Bibliografia

Opis bibliograficzny dokumentów stosowany w bibliografii załącznikowej

 

Spis treści

1. Informacje wstępne

1.1. Co to jest bibliografia?

1.2. Co to jest opis bibliograficzny?

1.3. Do czego będzie przydatna umiejętność sporządzania opisów bibliograficznych?

2. Podstawy opisu

3. Skróty

4. Dokumenty drukowane

4.1. Opis bibliograficzny pracy autorskiej (1 autor książki)

4.2. Opis bibliograficzny pracy wieloautorskiej (minimum 2 autorów książki)

4.3. Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki

4.4. Opis bibliograficzny publikacji w pracy zbiorowej

4.5. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie

5. Dokumenty elektroniczne

5.1. Opis bibliograficzny publikacji samoistnej lub portalu w Internecie

5.2. Opis bibliograficzny filmu 

5.3. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie internetowym 

5.4. Opis bibliograficzny artykułu w książce elektronicznej dostępnej w Internecie

 

1. Informacje wstępne

 

1.1. Co to jest bibliografia?

Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów.

Bibliografia załącznikowa – uporządkowany spis dokumentów, które są cytowane lub na które powołuje się autor publikacji.  

 

1.2. Co to jest opis bibliograficzny?

 Opis bibliograficzny – zespół danych o dokumencie (wymienionych w ustalonej kolejności ), służący do jego identyfikacji.

 

1.3. Do czego będzie przydatna umiejętność sporządzania opisów bibliograficznych?

– do odnalezienia ponownie książki, którą miało się już w ręku,

– do prowadzenia notatek w pracy samokształceniowej,

– do tworzenia bibliografii załącznikowej potrzebnej przy pisaniu referatów i  wypracowań,

– do redagowania przypisów,

– do uczciwego dokumentowania prac własnych.

 

2. Podstawy opisu

 

Elementy opisu bibliograficznego przyjmujemy ze źródeł wskazanych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

            Dla książki: z karty tytułowej, odwrotu karty tytułowej.

            Dla czasopisma: z okładki czasopisma, ze stopki redakcyjnej.

            Dla dokumentów elektronicznych: z okładki, etykiety na nośniku, ze stron internetowych.

Opis bibliograficzny piszemy jednym ciągiem, od marginesu do marginesu.

Należy stosować jednolity system interpunkcji w bibliografii załącznikowej, konsekwentnie w każdym opisie.

 

3. Skróty

 

Dopuszcza się skracanie wyrazów w poszczególnych elementach opisów w sposób ogólnie znany i  przyjęty, np.:

– w kolejności wydania ( Wyd. 2, Wyd. 3 zm. i popr.),

– instytucji wydawniczej (PWN, WSiP, Ossolineum),

– numerze czasopisma lub tomu książki (nr 1, t. 4, cz. 10)‏.

Dopuszcza się skracanie imion do inicjałów stanowiących część nazwy autora (redaktora) pod warunkiem, że nie zakłóci to identyfikacji osoby.

 

4. Dokumenty drukowane

 

4.1. Opis bibliograficzny pracy autorskiej (1 autor książki)

 

Nazwa autora. Tytuł. Wydanie (od drugiego). Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania. ISBN.

Hemingway Ernest. Komu bije dzwon. Wyd. 3 popr. Wrocław: Ossolineum, 1992. ISBN 83-04-04034-4.

Prus Bolesław. Lalka. Wyd. 3. T. 2. Warszawa: PIW, 1968.

 

Uwagi

Nazwisko autora piszemy przed imieniem. Ułatwia to porządkowanie alfabetyczne

Pomijamy tytuły naukowe i funkcyjne takie jak dr, ks., prof.

Tytuł piszemy bez cudzysłowu, chyba że jest użyty w tytule.

Kolejne wydania piszemy cyframi arabskimi, czyli 2, 3, 4; jeżeli przy oznaczeniu wydania są umieszczone informacje typu popr., uzup., zm., to również umieszczamy je w opisie.

Miejsce wydania – pierwsze z podanych lub wyróżnione graficznie

 

4.2. Opis bibliograficzny pracy wieloautorskiej (2 i więcej autorów książki)

 

a) książki 2-3 autorów

Nazwa autora 1, nazwa autora 2, nazwa autora 3. Tytuł. Wydanie (od drugiego). Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania. ISBN.

Richardson Daniel, Jacobs John, Jacobs Dan. Egipt. Wyd. 2 zaktual. Bielsko-Biała: Pascal, 2005. ISBN 83-7304-133-8.

 

b) książki 4 i więcej autorów

Nazwa autora 1 i in. Tytuł. Wydanie (od drugiego). Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania. ISBN.

Świsłocka R. i in. Zadania rachunkowe oraz przykładowe pytania kolokwialne i egzaminacyjne z chemii. Wyd. 3. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2004. ISBN 83-88229-66-4.

 

Uwagi

Przyjęło się, że jeśli autorów jest mniej niż trzech, wymienia się ich wszystkich. Jeśli jest ich więcej, podajemy tylko pierwszego, a pozostałych oznaczamy skrótem “i in.”.

 

4.3. Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki

 

Nazwa autora. Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, lokalizacja rozdz. lub fragm. w dokumencie macierzystym (numer rozdz., tytuł fragm./rozdz. , strony).

Witczak Tadeusz. Literatura Średniowiecza. Warszawa: PWN,1990, Wczesne piśmiennictwo łacińskie, s. 18-44; Dramat i teatr, s. 105-112.

Makowiecki Andrzej Z. Młoda Polska. Wyd. 2. Warszawa: WSiP, 1987, Rozdział VII. Poezja Młodej Polski, s. 61-69.

 

Uwagi

W przypadku braku tytułu fragmentu można samemu nadać tytuł, podając go w nawiasie kwadratowym.

Na oznaczenie stron używa się skrótu s. nie str.

 

4.4. Opis bibliograficzny publikacji w pracy zbiorowej

 

Nazwa autora publikacji. Tytuł publikacji. [W:] Nazwisko, imię redaktora lub opracowującego (red.) Tytuł pracy zbiorowej. Wydanie. Miejsce wydania: wydawnictwo, rok, strony zajęte przez publikację.

Lange Andrzej. Zakazane wiersze Władysława Broniewskiego. [W:] Patrzałek Tadeusz (red.) Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Wrocław: Ossolineum, 1991, s. 161-172.

Grochowiak Stanisław. Don Kiszot. [W:] Kaliński  Witold (red.) Poezja naszego wieku. Wyd. 2. Warszawa: WSiP, 1990, s. 403.

 

Uwagi

Pierwsze jest nazwisko autora publikacji.

Przed nazwiskiem redaktora pracy zbiorowej piszemy dużą literę W z dwukropkiem w nawiasie kwadratowym.

 

4.5. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie

 

Nazwa autora artykułu. Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez artykuł.

Cyran Maria. Język współczesnych polityków polskich. „Polonistyka” 2005, nr 9, s. 28-34.

 

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu. Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i  nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez artykuł.

Kuczok Wojciech. Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s. 58- 59.

 

5. Dokumenty elektroniczne

 

5.1. Opis bibliograficzny publikacji samoistnej lub portalu w Internecie

 

Nazwa autora. Tytuł pracy/portalu. [Typ nośnika]. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Adres strony www

Skórka Stanisław. Biblioteka Aleksandryjska. [W:] Wirtualna historia książek i bibliotek. [online]. Ostatnia aktualizacja 16.12.2006. [Data dostępu: 08.02.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/

Mileszko Tomasz. Komiks w Polsce. [online]. [Data dostępu: 10.09.2007]. Dostępny w Internecie: http://www.komiks.pl

 

5.2. Opis bibliograficzny filmu

 

Autor filmu (reż.). Tytuł filmu. [ Typ nośnika]. Miejsce produkcji, producent,  rok produkcji filmu.

Forman Milos (reż.). Lot nad kukułczym gniazdem. [Film DVD]. The Saul Zaentz Company, 1975.

Wajda Andrzej (reż.) Brzezina. [Film VHS]. Studio Filmowe TOR, 1970.

 

Uwagi

Autorem w tym wypadku jest reżyser.

Podajemy typ nośnika w nawiasach kwadratowych.

Rok produkcji jest elementem obowiązkowym.

 

5.3. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie internetowym

 

Autor artykułu. Tytuł artykułu. [W]: „Tytuł czasopisma” rok wydania, oznaczenie numeru [Typ nośnika]. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Adres strony www. Numer ISSN.

Szczęsny Adam. Pop – poezja. [W:] „Konspekt” 2007, nr 2 [online]. [Data dostępu: 08.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/29/index.php?i=029. ISSN 1509-6726.

 

5.4. Opis bibliograficzny artykułu w książce elektronicznej dostępnej w Internecie

 

Nazwisko i imię autora, Tytuł artykułu. [W:] Tytuł dokumentu macierzystego. [Typ nośnika]. Odpowiedzialność drugorzędna dokument macierzystego. Miejsce wydania, wydawca, rok wydania. [Data dostępu]. Adres strony WWW

Wiosna Ludów (1848-1849). [W:] Encyklopedia Multimedialna WIEM. [online]. Grupa Onet.pl 1996-2008 [data dostępu: 10.04.2007]. Dostępny w Internecie http://wiem.onet.pl/wiem/001c1c.html