REKRUTACJA 2022/2023

Wyniki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nr X będą dostępne na tablicy informacyjnej w budynku szkoły 21 lipca 2022 od godziny 10.00 oraz w systemie elektronicznej rekrutacji. Ze względu na RODO nie ma możliwości umieszczenia list na stronie internetowej. W celu potwierdzenia woli przyjęcia należy w dniach 22.07-29.07.2022 do godz. 15.00 złożyć w sekretariacie szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwie fotografie (do legitymacji). Niedostarczenie w/w dokumentów w określonym czasie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.