REKRUTACJA – ważne wiadomości

Uwaga – kandydaci do LO X

Tylko do do jutra tj. 13.07.2022 roku do godz. 15.00 można ostatecznie ustalić kolejność swoich wyborów oraz uzupełnić w systemie elektronicznym wniosek : o kopię/skan świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, (w tym wpisać w system elektronicznej rekrutacji oceny ze świadectwa) oraz

o kopię/skan zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (w tym wpisać w system elektronicznej rekrutacji wyniki z egzaminu ósmoklasisty) UWAGA: należy załączyć zaświadczenie ( z pieczęcią i podpisem dyrektora OKE) a nie informację z elektronicznego systemu OKE – załączenie innego niż skan zaświadczenia załącznika jest niezgodne z zasadami rekrutacji.