Konkurs zdjęć sportowych LO X, sponsorzy: Tkalnia Zagadek, Pizza Station, GOJUMP

X LO na sportowo

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do przesyłania od 1 do 3 zdjęć przedstawiających aktywność sportową obecnych uczniów X LO we Wrocławiu. Zdjęcia mogą być wykonane na lekcji wf-u (za zgoda nauczyciela prowadzącego lekcję), treningu sportowym pozaszkolnym, zajęciach ruchowych pozalekcyjnych i innych imprezach sportowych. Przesłane zdjęcie należy opisać podając: imię i nazwisko fotografowanego ucznia/uczniów oraz nazwę imprezy sportowej. Podzielcie się z nami Waszą inspiracją! Ciekawe nagrody czekają! Nagrodzone zostaną 3 zdjęcia wybrane przez komisję w głosowaniu wewnątrzszkolnym oraz 3 zdjęcia, które zdobędą najwięcej „lajków” na FB. Pamiętajcie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu. Zdjęcia należy przesyłać najpóźniej do dn. 30.11.16 na adres: konkursfotograficzny.lox@o2.pl

Konkurs na fb można śledzić pod adresem: https://facebook.com/konkurszdjecsportowychLOX/

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „X LO na sportowo” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu, ul. Piesza 1.
 3. Konkurs realizowany jest w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch częściach:
 5. a) 1 część – w Liceum Ogólnokształcącym nr X we Wrocławiu, ul. Piesza 1 w dniach 16.11.16-30.11.16.
 6. b) 2 część – w Internecie na platformie Facebook w dniach 16.11.16-30.11.16.
 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy uczeń X LO we Wrocławiu, który posiada pełne prawa ucznia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących kryteriów:
 3. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 4. osoba biorąca udział w Konkursie musi samodzielnie wykonać zadanie konkursowe, które polega na fotografii sportowej innych uczniów X LO we Wrocławiu.
 5. Uczestnik przesyłając zdjęcia oświadcza, że jest autorem fotografii lub posiada prawa do jego publikacji.
 6. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia sportowe swojego autorstwa.
 7. Zdjęcia w formacje JPG należy przesyłać w rozdzielczości min. 300 DPI na adres mailowy: konkurs fotograficzny.lox@o2.pl
 8. Wszystkie przesłane zdjęcia biorące udział w Konkursie zostaną opublikowane na stronie profilu FB najpóźniej do 24 godzin od daty ich otrzymania.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów pod postem konkursowym na platformie Facebook nie zawierających treści wynikających z §3 niniejszego regulaminu.
 10. Zabrania się oznaczania innych Użytkowników w postach konkursowych na platformie Facebook.
 11. Niedozwolone jest korzystanie z baz danych zawierających fikcyjnych użytkowników platformy Facebook.
 12. Przesłanie zdjęcia jest uważane za akceptację niniejszego Regulaminu.
 • 3 ZADANIE KONKURSOWE
 1. Treść zadania konkursowego:

„X LO na sportowo”

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do przesyłania od 1 do 3 zdjęć przedstawiających aktywność sportową obecnych uczniów X LO we Wrocławiu. Zdjęcia mogą być wykonane na lekcji wf-u (za zgoda nauczyciela prowadzącego lekcję), treningu sportowym pozaszkolnym, zajęciach ruchowych pozalekcyjnych i innych imprezach sportowych. Przesłane zdjęcie należy opisać podając: imię i nazwisko fotografowanego ucznia/uczniów oraz nazwę imprezy sportowej. Podzielcie się z nami Waszą inspiracją! Ciekawe nagrody czekają! Nagrodzone zostaną 3 zdjęcia wybrane przez komisję w głosowaniu wewnątrzszkolnym oraz 3 zdjęcia, które zdobędą najwięcej „lajków” na FB. Pamiętajcie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu. Zdjęcia należy przesyłać najpóźniej do dn. 30.11.16 na adres: konkursfotograficzny.lox@o2.pl

 • 4 NAGRODY
 1. Nagrodami w konkursie są:
 2. dla zdjęć wybranych przez komisję wewnątrzszkolną za:

 1 miejsce – wejściówka na grę dla 2-5 osób do escape room „Tkalnia zagadek” we Wrocławiu oraz voucher do Pizza Station na kwotę 50 pln;

2 miejsce – wejściówka na grę dla 2-5 osób do escape room „Tkalnia zagadek” we Wrocławiu i godzinny voucher dla jednej osoby do Parku Trampolin GOJUMP;

3 miejsce – voucher do Pizza Station na kwotę 50 pln;

 1. dla zdjęć z największą ilością „lajków” na FB za:

1 miejsce – wejściówka na grę dla 2-5 osób do escape room „Tkalnia zagadek” we Wrocławiu;

2 miejsce – voucher do Pizza Station na kwotę 50 pln i godzinny voucher dla jednej osoby do Parku Trampolin GOJUMP

3 miejsce – godzinny voucher dla jednej osoby do Parku Trampolin GOJUMP;

 1. Nagrodzonych w Konkursie zostanie 5 zdjęć (2-5 osób) które w dniach 16.11 (godzina 7:00) – 30.11 (godzina 22:00) 2016 roku przesłane zostaną do Organizatora:
 2. w pierwszej części konkursu – najlepsze 3 zdjęcia zostaną wybrane przez Organizatora konkursu;
 3. w drugiej części konkursu – wygrają 3 zdjęcia, które na FB zbiorą największą ilość polubień;
 4. W przypadku udowodnienia przez Organizatora Konkursu działań niezgodnych z Regulaminem fotografia zostanie usunięta.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oddanych głosów i w przypadku udowodnienia przez Uczestnika oszustwa usunięcia fotografii jego autorstwa i nie przyznania nagrody.
 6. W przypadku braku zastrzeżeń dotyczących przeprowadzenia konkursu nagrody zostaną przyznane zgodnie z wytycznymi w § 4 pkt. 1
 7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej:
 8. a) w części pierwszej – przez Organizatora mailem w dn. 01.12.2016;
 9. b) w części drugiej – poprzez portal społecznościowy Facebook w dniu 01.12.2016.
 10. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 11. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.
 • 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz klasy.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga komisja konkursowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 1 grudnia 2016 roku.
 2. Wszystkie pytania i skargi należy wysyłać na adres: konkurs fotograficzny.lox@o2.pl
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 10 Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.