Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w dziale świadczeń MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. HUBSKIEJ 30/32.

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

  •    poniedziałek – środa, piątek:     od 7:30 do 15:00
  •    czwartek:                                od 7:30 do 16:00

 Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 71/78-22-494 lub 71/78-25-994.

 Wnioski można składać na zaproponowanych przez MOPS drukach:

  1.      wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
  2.      wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

 Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2015 r.

 Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.

 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  przyznane na wniosek:

  1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  2. pełnoletniego ucznia,
  3. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  także przyznane z urzędu.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

 Podstawa prawna: