Regulamin Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. B. Koronkiewicz

REGULAMIN OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO im. Bożeny Koronkiewicz, 2015

Organizatorami Konkursu są:

 • Liceum Ogólnokształcące Nr X we Wrocławiu,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Komitet Organizacyjny Konkursu:
Małgorzata Kaźmierska – przewodnicząca
Małgorzata Kajser-Stysiak – sekretarz
Waldemar Jakubowski

 

 1. W Otwartym Międzyszkolnym Konkursie Fizycznym, nazywanym dalej Konkursem mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
 2. Konkurs jest trzyetapowy:
  I etap – szkolny,
  II etap – międzyszkolny,
  Finał Otwartego Konkursu Fizycznego.
 3. I etap – szkolny – szkoły przeprowadzają we własnym zakresie, wyłaniając dwóch reprezen¬tantów szkoły.
 4. Imiona i nazwiska zwycięzców etapu szkolnego oraz imiona i nazwiska ich opiekunów należy zgłosić organizatorom do 27 stycznia 2015 roku w następujących formach:
  • zgłoszenie pisemne, według wzoru zawartego w załączniku 1, na adres :
   Małgorzata Kajser-Stysiak
   Liceum Ogólnokształcące nr X
   ul. Piesza 1, 51-109 Wrocław
  • zgłoszenie w formie elektronicznej wypełnione w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego regulaminu na adres: m.kajser@lo10.wroc.pl
 5. II etap – międzyszkolny – odbędzie się 12 lutego 2015 roku o godzinie 10:00 w Liceum Ogólnokształcącym Nr X we Wrocławiu.
 6. Uczestnicy piszą test z fizyki – obowiązuje materiał z zakresu rozszerzonego szkoły ponadgimnazjalnej.
 7. Zadania do tego etapu przygotowane zostaną przez pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8. Test trwa 90 minut.
 9. Pracę uczniów nadzoruje komisja złożona z przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej oraz opiekunów uczniów.
 10. Prace uczniów ocenia komisja złożona z przedstawicieli Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz nauczycieli fizyki – opiekunów uczniów. Komisja posługuje się schematem oceniania wypracowanym na warsztatach poprzedzających proces oceniania. Koordynatorem prac komisji jest Helena Nazarenko-Fogt przy wsparciu merytorycznym autorów zadań.
 11. Około godziny 13:30 komisja ogłasza listę dziesięciu uczniów zakwalifikowanych do Finału. Kwalifikacja odbywa się wyłącznie na podstawie liczby punktów uzyskanych z testu. W przypadku jednakowej liczby punktów liczba finalistów może być nieznacznie zwiększona lub zmniejszona.
 12. Finał Konkursu odbędzie się 09 kwietnia 2015 roku o godzinie 9:00 w auli Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu.
 13. Uczestnicy prezentują samodzielnie przygotowane referaty, pokazy lub inne formy dokumentujące ich własną pracę związaną z zainteresowaniami, fascynacjami naukowymi czy też własnymi badaniami z dziedziny fizyki lub astronomii.
 14. Uczestnicy Finału Konkursu przysyłają w formie elektronicznej temat referatu, jego streszczenie (maks. 15 zdań) oraz wykaz potrzebnego sprzętu audiowizualnego na adres: m.kajser@lo10.wroc.pl do 19 marca 2015.
 15. Uczestnicy Finału Konkursu przysyłają pisemne oświadczenie zawierające stwierdzenie, że referat jest ich pracą samodzielną, a jego prezentacja nie stanowi zagrożenia życia i zdrowia zarówno dla referenta, jak i słuchaczy. Oświadczenie to wymaga potwierdzenia przez nauczyciela – opiekuna ucznia. Termin: 19 marca 2015.
 16. Kolejność wystąpień jest losowana przed rozpoczęciem Finału.
 17. Wystąpienia uczniowskie ocenia Komisja Konkursowa, którą tworzą fizycy i astronomowie – nauczyciele akademiccy wydziałów wymienionych w punkcie 10., przedstawiciel Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Przewodniczącą Komisji jest Helena Nazarenko-Fogt.
 18. Czas wystąpienia ograniczony jest do 20 minut (z tolerancją do 1 minuty) i składa się z dwóch części:
  • w części pierwszej, trwającej około 15 minut, uczestnik Konkursu prezentuje przygotowany temat,
  • w części drugiej, trwającej ok. 5 minut, członkowie Komisji Konkursowej zadają prezenterowi pytania. Pytania mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłożonego wcześniej streszczenia.
 19. Wystąpienia finalistów ocenia też publiczność, którą tworzą pięcioosobowe delegacje uczniów z nauczycielem ze szkół, które zgłosiły udział swoich reprezentantów w konkursie (nie tylko finalistów). Delegaci otrzymają zaproszenia, będące jednocześnie kartami do głosowania na tego finalistę, który w ocenie widza zaprezentował się najlepiej.
 20. Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom Finału:
  • Nagrodę Główną Konkursu dla najlepszego uczestnika Finału,
  • tytuł Laureata Konkursu – dla najwyżej trzech uczestników Finału,
  • tytuł Finalisty Konkursu – dla pozostałych uczestników Finału.
 21. Podstawę przyznania nagrody i tytułów zawierają „Zasady oceniania przyjęte przez Komisję Konkursową Finału Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego ”.
 22. Laureaci i Finaliści Konkursu, wyłonieni przez Komisję, otrzymają nagrody, których fundatorami są: Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
 23. Nagrodami są
  • indeks studenta Politechniki Wrocławskiej (dowolnego wydziału z wyjątkiem Wydziału Architektury – wymagany dodatkowy egzamin z rysunku),
  • indeks studenta Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: astronomia, fizyka i fizyka techniczna – dla wszystkich uczestników Finału Konkursu,
  • nagrody książkowe i rzeczowe.

Informacji związanych z organizacją Konkursu udziela Małgorzata Kajser-Stysiak, tel.: 603411285, adres e-mail: m.kajser@lo10.wroc.pl

 

Zasady oceniania przyjęte przez Komisję Konkursową Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego

Podstawą do przyznania Nagrody Głównej oraz tytułów Laureata Konkursu i Finalisty Konkursu jest sumaryczny wynik uzyskany przez ucznia w dwóch etapach Konkursu: etapie II i Finale, z 50% wagą za każdy z tych etapów

 

 1. Punktacja wyników testu z etapu II dla potrzeb Finału.

  Podstawą punktacji jest najlepszy wynik punktowy uzyskany przez uczestników w II etapie. Uczestnicy finału otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do tego najlepszego wyniku wyrażoną w procentach. W ten sposób finalista, który uzyskał najlepszy wynik w II etapie otrzymuje 100 punktów. Pozostali dostają liczbę punktów proporcjonalną do uzyskanych w teście (zaokrągloną do pełnych wartości).

 2. Kryteria oceny wystąpień podczas Finału:
  1. Wartość merytoryczna referatu (poprawność merytoryczna treści prezentowanych słownie, graficznie oraz poprawny opis matematyczny).
   Za to kryterium uczestnik może uzyskać od 0 do 60 punktów
  2. Atrakcyjność prezentacji (pokazy doświadczeń, prezentacja własnych wyników obserwacji i badań).
   Za to kryterium uczestnik może uzyskać od 0 do 20 punktów
  3. Poprawność językowa (dotyczy zarówno właściwego posługiwania się terminologią przedmiotu, jak i używania poprawnej polszczyzny).

   Za to kryterium uczestnik może uzyskać od 0 do 20 punktów

   Wyniki punktowe uzyskane za poszczególne kryteria są średnią punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji.

   W sumie uczestnik Finału może uzyskać od 0 do 200 punktów.

Załącznik nr 1Załącznik nr 2