Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego

Zapraszamy absolwentów, którzy zdawali w naszej szkole egzamin maturalny, na rozdanie świadectw dojrzałości, które odbędzie się 5 lipca 2022r. o godz.11.00

Zapraszamy tegorocznych absolwentów kl.3a do sali A2, 3b do B10, 3c do A3, 3d do B102, 3e do A103, 3f do B3, innych do sekretariatu.

Uwaga! Absolwenci, którzy nie mogą osobiście odebrać świadectwa dojrzałości, mogą upoważnić w tej sprawie rodzica lub  inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana przekazać osobie wydającej UPOWAŻNIENIE o następującej treści:

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru wyników mojego egzaminu maturalnego

Imię i nazwisko: ……………….(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
Data, podpis: ………. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)

Przypominam, że informacje o warunkach uzyskania świadectwa dojrzałości, wglądzie do pracy, dostępnie do wyników poprzez stronę internetową oraz terminie poprawkowym znajdują się w znanej Wam prezentacji Prawa i obowiązki maturzystów oraz zasady organizacji matury w X LO we Wrocławiu