Rekrutacja do klasy wioślarskiej

Jeśli jesteś zainteresowany edukacją w klasie wioślarskiej nie przegap terminów!

W terminie 17 maja – 31 maja 2021 należy:

wygenerować w systemie rekrutacji elektronicznej wniosek w celu podpisania go podpisem zaufanym przez rodzica/opiekuna prawnego lub złożyć go  w szkole

wraz  z orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza

Ponadto każdy kandydat powinien dostarczyć

Deklarację udziału w próbie sprawności fizycznej (do pobrania) wraz z pisemną zgodą rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

Ankietę nauczyciela wf (do pobrania), o której mowa w  Informacji dla kandydatów do klas wioślarskich  

Ww dokumenty wraz z wnioskiem należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres podania@lo10.wroc.pl

TERMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

9 czerwca 2021 godz. 9.00

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej

Wrocław ul. Piesza 1

Termin dodatkowy – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogą  przystąpić do próby sprawności w I terminie

8 lipca 2021  godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej –

I termin – do 17.06.2021

II termin – do 9.07.2021

Wynik punktowy uzyskany podczas próby sprawności fizycznej jest dodawany do wyników branych pod uwagę w kwalifikowaniu do klas pierwszych na warunkach ogólnych w przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria podstawowe niż liczba miejsc.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W sytuacji wystąpienia rekrutacji uzupełniającej próba sprawności fizycznej odbędzie się 9 sierpnia 2021.

WAŻNE PLIKI
1. Informacje o klasie wioślarskiej
2. Terminy, dokumenty, procedury
3. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  
4. ANIKIETA DOTYCZĄCA GOTOWOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ UCZNIA DO SYSTEMATYCZNEGO TRENINGU I UCZESTNICZENIA W RYWALIZACJI SPORTOWEJ