Program Wychowawczo-Profilaktyczny – Projekt

Drodzy Rodzice uczniów LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej,

kompetencją Rady Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną jest uchwalenie  programu wychowawczo – profilaktycznego, który realizowany jest w danym roku szkolnym. Opracowanie programu poprzedza diagnoza środowiska szkolnego oraz konsultacje projektu programu, który opracowuje zespół wychowawczy szkoły pod kierunkiem psychologa szkolnego. Kolorem zielonym i czerwonym wyrózniono zagadnienia priorytetowe MEN-u  i szkoły na dany rok szkolny.

Przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt programu wychowawczo-profilaktycznego.  Uwagi można przekazać poprzez Rodziców – przedstawicieli rad klasowych – Radzie Rodziców Szkoły lub bezpośrednio psychologowi szkolnemu – telefon, mail, spotkanie w szkole – po umówieniu. 

Naszą intencją jest, aby  Rada Rodziców, która jest reprezentacją wszystkich Państwa mogła uchwalić program na  spotkaniu 14 września 2020  (a w razie potrzeby dłuższych konsultacji –  najpóźniej do końca września).

Zachęcamy do współpracy, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i propozycje.

Przew.zespołu ds. programu wychowawczo – profilaktycznego Barbara Łakomy – psycholog

Projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok 2020/2021