UWAGA najważniejszy etap rekrutacji 31 lipca – 4 sierpnia 2020

UWAGA KANDYDACI DO LO X oraz SZANOWNI RODZICE KANDYDATÓW w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2020 należy wykonać najważniejsze czynności, aby prawidłowo złożyć dokumenty potrzebne do rekrutacji

Po odebraniu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy przemyśleć wybór swoich preferencji.

       Jeśli preferencje pozostają bez zmian – należy:

dołączyć skan zaświadczenia o wynikach egzaminu do systemu rekrutacyjnego lub (dostarczyć do szkoły kopię podpisaną przez dyrektora szkoły)

oraz

sprawdzić czy w systemie rekrutacyjnym znajdują się odpowiednie załączniki tj. wniosek z aktualną listą preferencji podpisany przez rodzica kandydata oraz skan świadectwa ukończenia SP

       Jeśli preferencje ulegają zmianie – należy:

Wydrukować nowy wniosek z aktualną listą preferencji, podpisany przez rodzica i kandydata podmienić skan wniosku w systemie rekrutacyjnym, aby znajdował się tam aktualny wniosek oraz dołączyć skan zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

W każdej sytuacji po godz. 15.00 4 sierpnia 2020 w systemie rekrutacyjnym albo fizycznie  w szkole*, która znajduje się na pierwszym miejscu preferencji,  powinny znajdować się następujące elementy:

  • Prawidłowo wygenerowany elektronicznie wniosek zawierający aktualną listę preferencji (kandydat może wybrać dowolną ilość klas spośród sześciu szkół)
  • W załącznikach powinny znajdować się:

Skan aktualnego wniosku – wydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany przez kandydata i rodzica

Skan świadectwa ukończenia SP

Skan zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

Dodatkowo – jeśli dotyczy – do systemu rekrutacyjnego należy dołączyć skany:

– opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej o ograniczonym wyborze szkoły   

  ponadpodstawowej (kandydaci z problemami zdrowotnymi)

(nie dołącza się opinii o dysleksji/dysgrafii etc. lub innych opinii poradni – nie mają one znaczenia w  procesie rekrutacji)

– oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata (tj. troje i więcej dzieci)

– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: kandydata,  rodzica/rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata

– oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego    

   orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu

– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

– zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub

  konkursów przedmiotowych „zDolny Ślązak”

 

*Wszystkie wymienione wyżej dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć na dwa sposoby:

załączyć elektronicznie skany dokumentów w systemie rekrutacyjnym

albo

dostarczyć fizycznie do szkoły pierwszego wyboru zgodnie z kalendarzem rekrutacji