Zajęcia rewalidacyjne

Od 18.05.2020 na terenie szkoły, za zgodą rodziców uczniów i w uzgodnieniu z organem prowadzącym, mogą zostać zorganizowane zajęcia rewalidacyjne dla młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegóły dla zainteresowanych zawarte są w dzienniku elektronicznym.