Już w piątek 24 stycznia Bal Studniówkowy

W piątek 24 stycznia uczniowie klas trzecich i zaproszeni przez nich goście bawić się będą na Balu Studniówkowym, który odbędzie się w hali IASE.

Przypominamy krótko harmonogram i regulamin tegorocznej Studniówki.

Życzymy udanej zabawy!

Komitet Organizacyjny Studniówki 2020

 

STUDNIÓWKA X L.O.  2020-01-24

19:00 PRZYBYWANIE GOŚCI
19:30 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE
04.00 ZAKOŃCZENIE STUDNIÓWKI

Regulamin Studniówki
w Liceum Ogólnokształcącym nr X  im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu
1.Organizatorem Studniówki jest Komitet Studniówkowy, w którego skład wchodzą rodzice oraz uczniowie klas maturalnych.
2.Organizatorzy Studniówki odpowiadają za przygotowanie sali balowej, wybór menu, zespołu muzycznego oraz zaproszeń dla uczniów i kadry pedagogicznej.
3.W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące.
4.Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących:
a)Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać organizatorom, najpóźniej na tydzień przed Studniówką, dane osobowe zapraszanych partnerów. W przypadku osób niepełnoletnich, również pisemną zgodę rodziców na udział w Studniówce. Dane osobowe, zgodnie z ustawą o ochronie danych, nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych.
b)Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie.
c)Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub osoby przez nie zaproszone.
d)Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc ze Studniówki przed zakończeniem zabawy, zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora. Wyjście poza teren obiektu traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości
e)Podczas trwania Studniówki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek- zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Zakazane jest wnoszenie alkoholu i innych używek do lokalu, w którym odbywa się Studniówka. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu. Zakaz dotyczy również innych używek.
f)Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie mają prawa wstępu na imprezę.
g)Uczestnicy Studniówki, którzy naruszają zasady organizacji i przebiegu imprezy, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszają zasady zapisane w regulaminie, zostaną usunięci ze Studniówki. Komitet organizacyjny jest upoważniony zawiadomić o incydencie rodziców, którzy są zobowiązani do odbioru uczestnika z imprezy.
h)Uczestników obowiązują stroje adekwatne do rangi imprezy. Uczestnicy zabawy są zobowiązani  do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
5.Po zakończeniu otwartego poloneza rodzice, którzy nie są wyznaczeni do dyżurów zobowiązani są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się Studniówka.
6.Za zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu odpowiedzialni są  organizatorzy Studniówki.
7.Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów, fakt ten powinni zgłosić wychowawcy albo Dyrektorowi szkoły.
8.Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Studniówki, który jest dostępny na stronie szkoły.
9.Potwierdzając zapoznanie się z niniejszym regulaminem, uczestnicy Studniówki wyrażają jednocześnie zgodę na utrwalenie swojego wizerunku w formie zdjęć lub filmów. Materiały audiowizualne organizatorzy udostępnią za pośrednictwem kodowanych linków wyłącznie uczestnikom Studniówki do ich własnego użytku.
Wszyscy  uczestnicy imprezy powinni zapoznać się z regulaminem.

Dojazd na imprezę i powrót z niej – we własnym zakresie