PROMOVERE TALENTA – stypendia dla najzdolniejszych uczniów Wrocławia

W czwar­tek, 18 wrze­śnia 2019 r. o godz. 12:00 w auli Zespołu Szkół Nr 14  od­była się piękna uro­czy­stość wrę­cze­nia dy­plo­mów uczniom, któ­rym przy­znano sty­pen­dia w ra­mach wro­cław­skiego pro­gramu wspie­ra­nia uzdol­nio­nych PROMOVERE TALENTA. Wśród nagrodzonych byli również nasi uczniowie Karol Małecki IIIE oraz Karolina Nogacka, ubiegłoroczna absolwentka LO X.

Gratulujemy!. Karol i Karolina znaleźli się wśród elity najzdolniejszych młodych Wrocławian. Aby znaleźć się w tym gronie trzeba uzyskać minimum 5 ocen celujących na świadectwie i legitymować się osiągnięciami na szczeblu co najmniej wojewódzkim – to już naprawdę coś!

Stypendia wręczali znamienici przedstawiciele władz miasta: wi­ce­pre­zy­dent Wrocławia Pani Renata Granowska; sekretarz miasta Włodzimierz Patalas, Dyrektor Departamentu Pan Jarosław Delewski; Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Departamentu Edukacji Pani Ewa Szczęch oraz Radna Pani Ewa Wolak.

Karolina – nieobecna 18 września w kraju, odbierze dyplom w naszej szkole.

Serdeczne gratulacje składamy również Rodzicom   nagrodzonych.

Miło zaczynać rok szkolny od takich wiadomości.:)