PATRONAT NAUKOWY CSNE im. Willego Brandta

Wieloletnia współpraca Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego zaowocowała podpisaniem w dniu 1 marca 2019r. porozumienia w sprawie objęcia patronatem naukowym naszej szkoły przez Centrum. Fakt ten jest dla nas powodem do satysfakcji i dumy, ponieważ Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (CSNE) jest międzywydziałową placówką Uniwersytetu Wrocławskiego powstałą w 2002r. jako wspólny projekt Uniwersytetu Wrocławskiego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Najważniejszym celem CSNE jest inicjowanie, organizowanie oraz popularyzowanie problematyki niemieckiej i relacji polsko-niemieckich. Dokument o patronacie podpisany został przez dyrektorów obu instytucji: Pana prof. Krzysztofa Ruchniewicza i Panią dyr. Zofię Bentkowską-Sztonyk.

W ramach patronatu realizowane będą następujące cele:

– kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży opartych na rzetelnej edukacji historycznej oraz nabywanie umiejętności metodologicznych potrzebnych do samokształcenia i krytycznej analizy różnych materiałów źródłowych;

– popularyzacja wyników najnowszych badań historycznych i rozwijanie zainteresowań humanistycznych zwłaszcza w klasach z rozszerzonym programem nauczania historii i wiedzy  o społeczeństwie oraz realizujących naukę języka niemieckiego;
– popularyzowanie  wiedzy o Niemczech, relacjach polsko-niemieckich i problemach europejskich;
–  promocja kierunków humanistycznych i społecznych studiów proponowanych przez Uniwersytet Wrocławski

Centrum Studiów Europejskich Niemieckich  i Europejskich i  im. Willego Brandta zapewni między innymi:
1. organizację wykładów o charakterze popularno – naukowym prowadzonych przez pracowników naukowych i doktorantów przygotowanych dla potrzeb uczniów,

  1. prowadzenie warsztatowych zajęć przez pracowników naukowych i doktorantów Centrum,
    3. udział w projektach badawczych realizowanych przez Centrum o charakterze dla uczniów i nauczycieli,
    4. pomoc merytoryczną w realizacji projektów edukacyjnych,
  2. pomoc w uzyskaniu dostępu do fachowej literatury.

 

Dziękujemy Panu Prof. Krzysztofowi Ruchniewiczowi – Dyrektorowi CSNE oraz Panu Prof. Dariuszowi Wojtaszynowi – pracownikowi naukowemu CSNE i koordynatorowi patronackich działań –  bez  życzliwości Panów i wieloletniego wsparcia dla naszej szkoły ten projekt nie byłby możliwy.  

 

Patronat CSEN.pdf

 20190305_102635_resized.jpg