TRWA REKRUTACJA – do 25 lipca 2018 kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę nauki w szkole

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zastały ogłoszone 13 lipca 2018.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do szkoły powinny możliwie niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów:

świadectwa ukończenia gimnazjum,

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Należy dostarczyć również: 2 zdjęcia  oraz deklarację udziału w religii/etyce (jeśli dotyczy) – wzór deklaracji znajduje się na stronie szkoły w zakładce dla kandydata/dokumenty.

Ostateczny termin dostarczenia oryginalnych dokumentów mija 25 lipca 2018 r. (godz. 15.00)

Niedostarczenie wymaganych dokumentów do 25 lipca 2018 r. do godz. 15:00 oznacza rezygnację z miejsca w szkole.