UWAGA ! Trwa pierwszy etap rekrutacji – składanie wniosków – od 1 do 21 czerwca 2017 do godz. 15.00

UWAGA KANDYDACI DO LO X

Trwa pierwszy etap rekrutacji: 

Kandydaci powinni wypełnić elektroniczny wniosek i złożyć wydrukowane podanie ( podpisane przez rodziców i wychowawcę) do szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu wyborów kandydata.

Wraz z podaniem należy dostarczyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów lub warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekturacyjnym – jeśli dotyczy.  

Mowa o następujących:

        1. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej  z powodów  zdrowotnych

lub dokumenty potwierdzające warunki wymienione poniżej: 

  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

  Formy dokumentów poświadczających ww – patrz „Warunki i tryb rekrutacji do …..”albo na stronie edu.wroclaw.pl

W dniach 23-27.06.2017 r. do godz. 15:00 kandydaci uzupełniają w systemie wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyniki ze świadectw oraz dostarczają kopie dokumentów poświadczające wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz kopię świadectwa ukończenia gimnazjum.