REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA – etap II – postępowanie uzupełniające

 

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej ogłasza postępowanie  uzupełniające na wolne miejsca.

 Liczba wolnych miejsc – 11

klasa IA – 1

klasa IB – 2

klasa IC1 – 3

klasa IC2 – 1

klasa ID – brak miejsc

klasa IE – 2

klasa IF – 2

 

Zainteresowani mogą składać   wymagane dokumenty:

  • Wniosek – obowiązuje wzór ujednolicony, formularz wniosku dostępny – pod linkiem lub  w zakładce rekrutacja ,
  • Kandydaci we wniosku wskazują konkretny oddział (klasę), do której chcieliby zostać przyjęci lub układają listę swoich preferencji  spośród oddziałów, w których są wolne miejsca.  
  • Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wnioski, które wpłyną do szkoły  uwzględniając następujące kryteria:
  • wyniki egzaminu gimnazjalnego (100 pkt rekrutacyjnych),
  • oceny z czterech następujących przedmiotów (80 pkt rekrutacyjnych):

 języka polskiego,

 matematyki,

 języka obcego (jeśli uczeń ma na świadectwie jako przedmiot obowiązkowy oceny z dwóch  języków obcych – wyższa ocena),

 jako  czwarty przedmiot rekrutacyjny spośród przedmiotów : historia, geografia, biologia,  fizyka,  

 wybiera się ten,  z którego kandydat uzyskał najwyższą ocenę,

  • osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (20 pkt).

Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych są  identyczne jak w I naborze.

 

Terminy:

Składanie wniosków i kopii świadectw     ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (i innych ewentualnie wymaganych dokumentów)

 27.07.2016 –  1.08.2016

(w godz. pracy sekretariatu)

Weryfikacja wniosków,  w tym dokonanie przez przew. Komisji czynności, o których mowa     w art.20t ust 7 ustawy

do 3.08.2016

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły  

 

 

23.08.2016

(w godz. pracy sekretariatu)

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły kandydatów zakwalifikowanych przez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum   i zaświadczenia o wynikach egzaminu

i 2 fotografii)

do 26.08.2016

(w godz. pracy sekretariatu)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

29.08.2016